Δικαίωμα μεταφοράς αποκτούν οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις εταιρείες «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.», «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.» (ΕΛΒΟ)

Σύγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4440/2016 υπηρετούσαν στις εν λόγω εταιρείες, και υπέβαλαν εμπροθέσμως την προβλεπόμενη στο άρθρο 40 του ν.4440/2016 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποκτούν δικαιώμα μεταφοράς σε άλλο φορέα του δημοσίου.

Το προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς. 2. Η μεταφορά διενεργείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, σε υφιστάμενη κενή ή, εάν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη θέση, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής του θέσης, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ίδιας ή αντίστοιχης με τα τυπικά προσόντα που κατέχει.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα εκδώσει ανακοίνωση για την πλήρωση κενών θέσεων και αναγκών των φορέων υποδοχής ανά νομό, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανακοίνωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της εταιρείας, και από τυχόν άλλα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία που συναρτώνται με τα κριτήρια μεταφοράς του επόμενου άρθρου. Η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικώς και στην εταιρεία, στην οποία απασχολείται ο υπάλληλος.

Κριτήρια για τη μεταφορά

Σε περίπτωση κατά την οποία την ίδια θέση διεκδικούν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, προηγούνται οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης και τυχόν προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί σε αυτόν, άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, οι έχοντες τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, στη συνέχεια ο άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος υπάλληλος με τον μεγαλύτερο αριθμό ανήλικων τέκνων, εφόσον έχουν την επιμέλεια τους, ο έγγαμος υπάλληλος με το μεγαλύτερο αριθμό ανήλικων τέκνων, ακολουθεί ο έγγαμος χωρίς ανήλικα τέκνα και τέλος, ο άγαμος. Στην περίπτωση ίδιου αριθμού ανήλικων τέκνων ή υπαλλήλων χωρίς ανήλικα τέκνα, προηγείται ο υπάλληλος με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στις παραπάνω εταιρείες. Ακολουθεί ο υπάλληλος με τη μεγαλύτερη ηλικία και τέλος ο υπάλληλος με το μεγαλύτερο βαθμό του τίτλου σπουδών της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει.

Η μεταφορά διενεργείται με την έκδοση κοινής απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου Υπουργού για τον φορέα στον οποίο θα μεταφερθεί ο υπάλληλος και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αν πρόκειται για απασχολούμενο στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» (ΕΑΣ), στην «Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.» και στη «Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ή του Υπουργού Οικονομικών, αν πρόκειται για απασχολούμενο στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.».

Η ανάληψη υπηρεσίας από τον υπάλληλο γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης μεταφοράς.

Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμούς της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης.

Πηγή: dikaiologitika.gr